Organizing Committee

General Chairs

 • Yang Xiao, Alabama University, USA
 • Wenzhun Huang ,Xijing University,China

查看页面

Organizating Chairs

 • Zhigao Yang, Research Institute of Spatial Information Technology, China
 • Jianxin Guo, Xijing University, China
 • Hailin Jiang, Huai an Numerical Control Assciation, China

Technical Program Chairs

 • Pohung Chen, St. John’s University, Taiwan
 • Chaoping Guo, Xijing University, China
 • Zhonghua Huang, Hunan Institute of Engineering, China

Publications/Publicity Committee

 • Yucai Zhou, Changsha University of Science and Technology, China
 • Ping Jiang, Hunan Agricultural University, China

Technical Program Committee:

 • Xiaonan Xiao, Xiamen Univerity Tan Kah Kee College, China 
 • Chengcheng Yao, The Ohio State University, USA
 • Junfeng Man, Hunan University of Technology, China 
 • Pohun Chen, John’s University, Taiwan
 • Liang Chen, Hunan city university, China 
 • Junzheng Li, Hunan Agricultural University, China
 • Yongzhe Zhou, Haebing University of Science and Technology, China
 • Yihu Wu, Changsha University of Science and Technology, China
 • Chenhan Guang, Beihang University, China
 • Hongshan Nie, National Defense University, China
 • Yen-Jong Chen, National Cheng Kung University , Taiwan 
 • Bokui Li, Huaiyin Institute of Technology, China
 • Changyan He, Beihang University, China 
 • Umaru Samaila, Federal University of Technology, Nigeria
 • Zhiqiang Liu, Changsha University of Science and Technology, China
 • Lingping Chen, Hunan Institute of Industry, China
 • Huaping Liu, Tsinghua University, China
 • Yu Dai, Central South University, China
 • Bin Wang, Central South University of forest, China 
 • Xingyue Wang, Central South University of forest, China 
 • Li Hong, Changsha University of Science and Technology, China
 • Yong  Zhang, Chongqin Business and Technolgy University, China
 • Shengxiang Deng, Central South University, China 
 • Zhimin Yin, Central South University, China